ALL INDIA CARROM FEDERATION

24th ALL INDIA FEDERATION CUP CARROM TOURNAMENT 2017-18

Team (1)

Team (2)

Score

RESULT

K. Srinivas (PSPB)
Sandeep Deorukhar (PSPB)
Yogesh Pardeshi (PSPB)
K. Ramesh Babu (PSPB)
SET-1 (22-25)
SET-2 (25-16)
SET-3 (25-15)
Match won by
K. Srinivas (psbp)
Sandeep Deorukhar (PSPB)

Team (1)

Team (2)

Score

RESULT

SF-MD-1

Prashant More (RBI)
L. Suryaprakash (PSPB)
K. Srinivas (PSPB)
Sandeep Deorukhar (PSPB)
SET-1 (25-14)
SET-2 (07-25)
SET-3 (20-11)
Match won by
K. Srinivas (psbp)
Sandeep Deorukhar (PSPB)

SF-MD-2

Yogesh Pardeshi (PSPB)
K. Ramesh Babu (PSPB)
Zaheer Pasha (RBI)
K. Ravi Waghmare (RBI)
SET-1 (20-06)
SET-2 (19-25)
SET-3 (19-17)
Match won by
Yogesh Pardeshi (PSPB)
K. Ramesh Babu (PSPB)

Team (1)

Team (2)

Score

RESULT

QF-MD-1

Prashant More (RBI)
L. Suryaprakash RBI)
M.A. Hakim (BSNL)
Jiben Deka (BSNL)
SET-1 (25-02)
SET-2 (25-03)
Match won by
K. Srinivas (psbp)
Sandeep Deorukhar (PSPB)

QF-MD-2

K. Srinivas (PSPB)
Sandeep Deorukhar (PSPB)
Dilesh Khadekar (CAG)
R.D. Dinesh Babu (CAG)
SET-1 (25-06)
SET-2 (24-25)
SET-3 (25-05)
Match won by
K. Srinivas (psbp)
Sandeep Deorukhar (PSPB)

QF-MD-3

Zaheer Pasha (RBI)
Ravi Waghmare (RBI)
S. Aditya (HYD)
Shaikh Mohm. (HYD)
SET-1 (06-25)
SET-2 (25-14)
SET-3(25-10)
Match won by
Zaheer Pasha (RBI)
Ravi Waghmare (RBI)

QF-MD-4

Yogesh Pardeshi (PSPB)
Ramesh Babu (PSPB)
Bharatidasan (CCSCSB)
Kishor Kumar (CCSCSB)
SET-1 (25-08)
SET-2 (25-04)
Match won by
Yogesh Pardeshi (PSPB)
Ramesh Babu (PSPB)

Team (1)

Team (2)

Score

RESULT

MD-1

Zahab Khan (MP)
Mustaq (MP)
Fazal (Rajasthan)
Roshan Ali (Rajasthan)
SET-1 (15-20)
SET-2 (25-04)
SET-3 (21-10)
Match won by
Zahab Khan (MP)
Mustaq (MP)

MD-2

M. Madhoop (Manipur))
S. Aditya (Manipur))
Suresh Pradhan (Odisha)
Roshan Ali (Rajasthan)
SET-1 (10-24)
SET-2 (18-14)
SET-3 (22-06)
Match won by
M. Madhoop (Manipur))
S. Aditya (Manipur)

MD-3

M.A. Hakim (BSNL)
Jibin Deka (BSNL)
Ramiz Ahmed (J & K)
Aqub A (J & K)
SET-1 (00-00)
SET-2 (00-00)
SET-3 ( 00-10)
BSNL gets a Walkover
M.A. Hakim (BSNL)
Jibin Deka (BSNL)

MD-4

Prakash Gaikwad (LIC)
Dilli Babu (LIC)
Vikram Solanki (Gujrat)
Laik Shaikh (Gujrat)
SET-1 (25-11)
SET-2 (25-15)
Match won by
Prakash Gaikwad (LIC)
Dilli Babu (LIC)

MD-5

Rajesh Nawani (Chhattisgarh)
Bharat Sagaria (Chhattisgarh)
Mohd. Husain (Chandigarh)
L. Suryaprakash RBI)
SET-1 (21-24)
SET-2 (25-00)
SET-3 (15-13)
Match won by
Rajesh Nawani (Chhattisgarh)
Bharat Sagaria (Chhattisgarh)

MD-6

Yogesh Dhongadee (JISL)
Mohd. Sajid (JISL)
Abhay Karande (Goa)
Malang R (Goa)
SET-1 (25-1)
SET-2 (25-4)
Match won by
Yogesh Dhongadee (JISL)
Mohd. Sajid (JISL)

MD-7

Abarasan (Pudu)
Murugvel (Pudu)
Barkat Ali (Bihar)
Mohd. Nadeem (Bihar)
SET-1 (19-14)
SET-2 (25-15)
Match won by
Abarasan (Pudu)
Murugvel (Pudu)

MD-8

Luky ( UP )
Tanvar Ali ( UP )
Rashid Ahmed (J & K))
Mamzoor Ahmed (J & K)
SET-1 (25-00)
SET-2 (25-00)
Match won by
Luky ( UP )
Tanvar Ali ( UP )

MD-9

V. Akash ( RBI )
Abdul Sargir ( RBI )
Mahendra Tambe (MAH)
Abhay Mayekar (MAH)
SET-1 (25-08)
SET-2 (25-00)
Match won by
V. Akash ( RBI )
Abdul Sargir ( RBI )

MD-10

Prashant More ( RBI )
L. Suryaprakash ( RBI )/b>
Zahab Khan (MP)
Mohd. Mustaq (MP)
SET-1 (25-08)
SET-2 (25-00)
Match won by
Prashant More (RBI)
L. Suryaprakash RBI)

MD-11

Moin Akhtar (VID))
Nitesh Bansod (VID)
Milind Sanzgiri (Goa)
Mohd. Mustaq (Goa)
SET-1 (25-05)
SET-2 (25-04)
Match won by
Moin Akhtar (VID))
Nitesh Bansod (VID)

MD-12

Abdul Rehman ( UP )
Mohd. Kaif ( UP )
Sonu Chaudhari (Assam)
Biki Singh (Assam)
SET-1 (25-11)
SET-2 (23-19)
Match won by
Abdul Rehman ( UP )
Mohd. Kaif ( UP )

MD-13

M. Vinod (KAR)
S. Arun Kumar (KAR)
Prakash Bokade (NABARD)
D. Yadgiri (NABARD)
SET-1 (25-11)
SET-2 (23-19)
Match won by
M. Vinod (KAR)
S. Arun Kumar (KAR)

MD-14

M Madhoop (Manipur)
S. Aditya (Manipur)
S. Nagaonkar (BOI)
Nagsen Etambe (BOI)
SET-1 (25-11)
SET-2 (23-19)
Match won by
M Madhoop (Manipur)
S. Aditya (Manipur)

MD-15

K Sagayabharti (TN)
A.A. Asif (TN)
Narbu Tajo (Arunachal)
Atam Doka (Arunachal)
TN GETS A WALKOVER
K Sagayabharti (TN)
A.A. Asif (TN)

MD-16

Zuber Khan (HYD)
S. Khan (HYD)
Mohd. Akhlaq (DEL)
Mohd. Danish (DEL)
SET-1 (25-09)
SET-2 (22-09)
Match won by
Zuber Khan (HYD)
S. Khan (HYD)

MD-17

M. Hakim (BSNL)
Jibin Deka (BSNL)
Pankaj Pawar (JISL)
Anil Mundhe (JISL)
SET-1 (25-08)
SET-2 (25-24)
Match won by
M. Hakim (BSNL)
Jibin Deka (BSNL)

MD-18

Prakash Gaikwad (LIC)
Dilli Babu (LIC)
N. Sakari (AIECSB)
S. Pomendkar (AIECSB)
SET-1 (22-20)
SET-2 (25-14)
Match won by
Prakash Gaikwad (LIC)
Dilli Babu (LIC)

MD-19

K. Sujankumar (AP)
V.S.P. Ramesh (AP)
Abdul Nazar (Kerala)
Santosh M. (Kerala)
SET-1 (25-10)
SET-2 (25-02)
Match won by
K. Sujankumar (AP)
V.S.P. Ramesh (AP)

MD-20

Jalaj Kumar (Bihar)
Velmurugan (Bihar)
Jayramanan (Pudu)
Santosh M. (Pudu)
SET-1 (25-24)
SET-2 (20-10)
Match won by
Jalaj Kumar (Bihar)
Velmurugan (Bihar)

MD-21

K. Shrinivas (PSPB)
S. Deorukhkar (PSPB)
P.Ganaguli (Bengal)
S.Kudu (Bengal)
SET-1 (25-00)
SET-2 (25-00)
Match won by
K. Shrinivas (PSPB)
S. Deorukhkar (PSPB)

MD-22

L. Rakesh Singh (Air India)
R. Waghpange (Air India)
Vijay Marpalli (BOM)
Nitin Lad (BOM)
SET-1 (25-08)
SET-2 (25-06)
Match won by
L. Rakesh Singh (Air India)
R. Waghpange (Air India)

MD-23

M. Suman (CSSCB)
V.S. Reddy (CSSCB)
Alok Kumar (JHA)
Manish Gupta (JHA)
SET-1 (25-04)
SET-2 (16-13)
Match won by
M. Suman (CSSCB)
V.S. Reddy (CSSCB)

MD-24

Vikas Dharia (MAH)
Sandeep Dive (MAH)
Gurumeet Singh (PUN)
Inamul Haq (PUN)
SET-1 (25-00)
SET-2 (25-00)
Match won by
Vikas Dharia (MAH)
Sandeep Dive (MAH)

MD-25

Dilesh Khedekar (CAG)
R.D. Babu (CAG)
Rajesh Nawani (Chhattisgarh)
Bharat Sagaria (Chhattisgarh)
SET-1 (25-00)
SET-2 (25-00)
Match won by
Dilesh Khedekar (CAG)
R.D. Babu (CAG)

MD-26

Yogesh Dhongadee (JISL)
Mohd.Sajid (JISL)
M.P. Shah (LIC)
Zaeer Ahmed (LIC)
SET-1 (25-04)
SET-2 (25-01)
Match won by
Yogesh Dhongadee (JISL)
Mohd.Sajid (JISL)

MD-27

P.K. Shanvar (KER)
K.P. Harris (KER)
Rupam Pathak (Assam)
F. Karim (Assam)
SET-1 (25-03)
SET-2 (06-25)
SET-3 (04-25)
Match won by
P.K. Shanvar (KER)
K.P. Harris (KER)

MD-28

Zaheer Pasha ( RBI )
R. Waghmare ( RBI )
Aneesh (PUN)
Asad Agha (PUN)
SET-1 (25-00)
SET-2 (25-11)
Match won by
Zaheer Pasha ( RBI )
R. Waghmare ( RBI )

MD-29

V. Anilkumar (CAG)
Mohd. Nazeer (CAG)
James Pradhan (BSNL)
Surendra S. (BSNL)
SET-1 (25-03)
SET-2 (25-07)
Match won by
V. Anilkumar (CAG)
Mohd. Nazeer (CAG)

MD-30

Irshad Ahmed (VID)
N. Lokhande (VID)
Asafulla Sharif (Odisha)
Anand M (Odisha)
SET-1 (25-01)
SET-2 (25-00)
Match won by
Irshad Ahmed (VID)
N. Lokhande (VID)

MD-31

Riyaz A Ali (Air India)
N. Natraj (Air India)
Koring Toma (Arunachal)
T Doka (Arunachal)
Air India Gets Walkover
Riyaz A Ali (Air India)
N. Natraj (Air India)

MD-32

S. Adithya ( Hydrabad )
Shaikh Mohd. (HYD)
Shawar Khan (MP)
Irshad Ahmed (MP)
SET-1 (24-00)
SET-2 (13-18)
SET-3 (22-11)
Match won by
S. Adithya ( Hydrabad )
Shaikh Mohd. (HYD)

MD-33

Satish Shirsat (NABARD)
T.K. Waghela (NABARD)
Anbarasan (Pudu)
Murugvel (Pudu)
SET-1 (25-00)
SET-2 (25-09)
Match won by
Satish Shirsat (NABARD)
T.K. Waghela (NABARD)

MD-34

Bharatidasan (CSSCB)
Kishor Kumar (CSSCB)
Luky ( UP )
Tanvar Ali ( UP )
SET-1 (24-19)
SET-2 (25-03)
Match won by
Bharatidasan (CSSCB)
Kishor Kumar (CSSCB)

MD-35

D. Thakur (Bengal)
C.K. Chaudhari (Bengal)
Chetan Solanki (Gujrat)
Nitin S. (Gujrat)
SET-1 (25-00)
SET-2 (25-09)
Match won by
D. Thakur (Bengal)
C.K. Chaudhari (Bengal)

MD-36

C.H. Janadharan (AP)
S.K. Ilahi (AP)
Farid (Rajasthan)
Ansari (Rajasthan)
SET-1 (25-09)
SET-2 (25-18)
Match won by
C.H. Janadharan (AP)
S.K. Ilahi (AP)

MD-37

R. Dharnikumar (TN)
S.Ganeshan (TN)
Mozeeb Khan (CHHAT)
Onkar S. (CHHAT)
SET-1 (25-15)
SET-2 (25-00)
Match won by
R. Dharnikumar (TN)
S.Ganeshan (TN)

MD-38

Mohd. Ali (AIECSB)
Anant Gayatri (AIECSB)
W. Netrajit (Manipur)
A. Akarjit (Manipur)
SET-1 (21-05)
SET-2 (20-19)
Match won by
Mohd. Ali (AIECSB)
Anant Gayatri (AIECSB)

MD-39

Rajabad (JHD)
Rakesh Jaiswal (JHD)
Mohd. Zahid (DEL)
Mohd. Imran (DEL)
SET-1 (16-25)
SET-2 (24-07)
SET-3 (22-00)
Match won by
Rajabad (JHD)
Rakesh Jaiswal (JHD)

MD-40

Salim (KAR)
R. Shivkumar (KAR)
Abhishek Tripankar (MAH)
Abhishek Chavan (MAH)
SET-1 (01-25)
SET-2 (18-18)
SET-3 (20-15)
Match won by
Salim (KAR)
R. Shivkumar (KAR)

MD-41

Yogesh Pardeshi (PSPB)b>
K. Ramesh Babu (PSPB)
V. Akash ( RBI )
Abdul Sargir ( RBI )
SET-1 (19-01)
SET-2 (25-04)
Match won by
Yogesh Pardeshi (PSPB)b>
K. Ramesh Babu (PSPB)

MD-42

Prashant More (RBI)
L. Suryaprakash RBI)
Moin Akhtar (VID)
Nitesh Bansod (VID)
SET-1 (25-04)
SET-2 (25-08)
Match won by
Prashant More (RBI)
L. Suryaprakash RBI)

MD-43

Abdul Rehman ( UP )
Mohd. Arif ( UP )
M.Vinod (KAR)
S. Arunkumar (KAR)
SET-1 (23-08)
SET-2 (25-11)
Match won by
Abdul Rehman ( UP )
Mohd. Arif ( UP )

MD-44

M. Madhoop (Manipur)
S. Aditya (Manipur)
K. Sagayabharti (TN)
A.A. Asif (TN)
SET-1 (22-20)
SET-2 (03-23)
SET-3 (21-13)
Match won by
M. Madhoop (Manipur)
S. Aditya (Manipur)

MD-45

M.A. Hakim (BSNL)
Jibin Deka (BSNL)
Zubair Khan (HYD)
Shahrukh Khan (HYD)
SET-1 (25-12)
SET-2 (25-10)
Match won by
M.A. Hakim (BSNL)
Jibin Deka (BSNL)

MD-46

K. Sujankumar (AP)
V.S.D. Ramesh (AP)
Prakash Gaikwad (LIC)
Dilli Babu (LIC)
SET-1 (25-12)
SET-2 (25-10)
Match won by
K. Sujankumar (AP)
V.S.D. Ramesh (AP)

MD-47

K. Shrinivas (PSPB)
S. Deorukhkar (PSPB)
Jalaj Kumar (Bihar)
Mohd. Mobashir (Bihar)
SET-1 (13-19)
SET-2 (22-13)
SET-3 (25-04)
Match won by
K. Shrinivas (PSPB)
S. Deorukhkar (PSPB)

MD-48

L. Rakesh Singh (Air India)
R. Waghpange (Air India)
M. Suman (CSSCB)
Mohd. Mobashir (CSSCB)
SET-1 (11-08)
SET-2 (25-03)
Match won by
L. Rakesh Singh (Air India)
R. Waghpange (Air India)

MD-49

Dilesh Khedekar (CAG)
R.D. Dinesh Babu (CAG)
Vikas Dharia (MAH)
Sandeep Dive (MAH)
SET-1 (19-09)
SET-2 (25-11)
Match won by
Dilesh Khedekar (CAG)
R.D. Dinesh Babu (CAG)

MD-50

Yogesh Dhongadee (JISL)
Mohd. Sajid (JISL)
P.K. Shanvar (KER)
K.P. Harris(KER)
SET-1 (25-00)
SET-2 (22-13)
Match won by
Yogesh Dhongadee (JISL)
Mohd. Sajid (JISL)

MD-51

Zaheer Pasha ( RBI )
R. Waghmare ( RBI )
P.K. Shanvar (CAG)
K.P. Harris(CAG)
SET-1 (25-06)
SET-2 (18-01)
Match won by
Zaheer Pasha ( RBI )
R. Waghmare ( RBI )

MD-52

Irshad Ahmed (VID)
Nikhil Lokhande (VID)
Riyaz A. Ali (Air India)
M. Natraj (Air India)
SET-1 (25-00)
SET-2 (22-13)
Match won by
Irshad Ahmed (VID)
Nikhil Lokhande (VID)

MD-53

S. Adithya ( Hydrabad )
Shaikh Mohd. (HYD)
Riyaz A. Ali (Air India)
M. Natraj (Air India)
SET-1 (25-00)
SET-2 (19-11)
Match won by
S. Adithya ( Hydrabad )
Shaikh Mohd. (HYD)

MD-54

Bharatidasan (CSSCB)
Kishor Kumar (CSSCB)
D. Thakur (Bengal)
C.K. Chaudhari (Bengal)
SET-1 (17-04)
SET-2 (24-02)
Match won by
Bharatidasan (CSSCB)
Kishor Kumar (CSSCB)

MD-55

R. Dharnikumar (TN)
S.Ganeshan (TN)
C.H. Janadharan (AP)
S.K. Ilahi (AP)
SET-1 (25-00)
SET-2 (22-13)
Match won by
R. Dharnikumar (TN)
S.Ganeshan (TN)

MD-56

Mohd. Ali (AIECSB)
Anant Gayatri (AIECSB)
Rajabad (JHD)
SET-1 (17-04)
SET-2 (24-02)
Match won by
Mohd. Ali (AIECSB)
Anant Gayatri (AIECSB)

MD-57

Yogesh Pardeshi (PSPB)
K. Ramesh Babu (PSPB)
Salim (KAR)
S. Shivkumar (KAR)
SET-1 (25-10)
SET-2 (25-05)
Match won by
Yogesh Pardeshi (PSPB)
K. Ramesh Babu (PSPB)

MD-58

Prashant More (RBI)
L. Suryaprakash RBI)
Abdul Rehman ( UP )
Mohd. Arif ( UP )
SET-1 (15-25)
SET-2 (25-12)
SET-3 (25-18)
Match won by
Prashant More (RBI)
L. Suryaprakash RBI)

MD-59

M.A. Hakim ( BSNL )
Jibin Deka ( BSNL )
M. Madhoop ( Manipur )
S. Aditya ( Manipur )
SET-1 (23-08)
SET-2 (25-13)
Match won by
M.A. Hakim ( BSNL )
Jibin Deka ( BSNL )

MD-60

K. Shrinivas ( PSPB )
Sandeep Deorukhkar ( PSPB)
K. Swankumar ( Andra Pradesh )
Y.S.D. Ramesh ( Andra Pradesh )
SET-1 (24-18)
SET-2 (00-25)
SET-3 (25-04)
Match won by
K. Shrinivas ( PSPB )
Sandeep Deorukhkar ( PSPB)

MD-61

Dilesh Khedekar ( RBI )
Dinesh Babu ( RBI )
L. Rakesh Singh ( Air India )
Raghunath Waghpange ( Air India )
SET-1 (25-00)
SET-2 (22-13)
Match won by
Dilesh Khedekar ( RBI )
Dinesh Babu ( RBI )

MD-62

Zaheer Pasha (RBI)
Ravi Waghmare (RBI)
Yogesh Dhongadee ( JISL )
Mohd. Sajid ( JISL )
SET-1 (25-01)
SET-2 (22-14)
Match won by
Zaheer Pasha (RBI)
Ravi Waghmare (RBI)

MD-63

S. Adithya ( Hydrabad )
Shaikh Mohd. ( Hydrabad )
Irshad Ahmed ( VID )
Nikhil Lokhande ( VID )
SET-1 (17-14)
SET-2 (19-14)
Match won by
S. Adithya ( Hydrabad )
Shaikh Mohd. ( Hydrabad )

MD-64

R. Dharnikumar ( Tamil Nadu )
S. Ganeshan ( Tamil Nadu )
Bharatidasan ( CSSCB )
Kishor Kumar ( CSSCB )
SET-1 (25-06)
SET-2 (25-11)
Match won by
R. Dharnikumar ( Tamil Nadu )
S. Ganeshan ( Tamil Nadu )

MD-65

Yogesh Pardeshi ( PSPB )
Mohd. Ali (AIECSB)
Bharatidasan ( CSSCB )
Anant Gayatri (AIECSB)
SET-1 (21-00)
SET-2 (21-02)
Match won by
Yogesh Pardeshi ( PSPB )
Mohd. Ali (AIECSB)