ALL INDIA CARROM FEDERATION

International Umpires in India
S. No. Name of Umpire State Grade Year of qualifying
1. P. Raveendran Kerala A 1993
2. Mahesh Sekhri Chandigarh A 1996
3. S.K. Sharma Haryana A 1996
4. Bharat Bhushan Bihar A 1996
5. S. Madan Raj

Hyderabad

A 1996
6.

Gurinder Singh

Punjab

A 1996
7.

J.V. Sangam

Maharashtra

A 1996
8.

M.K.V. Prasad

Andhra

A 1996
9.

N.K. Choudhary

Bihar

A 1996
10.

S. Rajendran

Hyderabad

A 1996
11.

K.V.S.S.S. Murthy

Karnataka

A 1996
12.

K.D. Mudholkar

Gujarat

A 1996
13.

Ms Neelam Page

Vidarbha

A 1996
14.

N.K. Jaiswal

U.P.

A 1996
15.

P.V. Zacharias

Kerala

A 1996
16.

S.U. Khan

Delhi

A 1996
17.

Arun Arora

Haryana

B 1996
18.

V. V. Sahsrabuddhe

Maharashtra

B 1996
19.

Shekhar Guha

I.A.

B 1997
20.

S. Udaya Kumar

Pondicherry

A 2004
21.

S.R. Kulkarni

Maharashtra

A 2004
22.

Chandra Shekhar

Delhi

A 2004
23.

Binay Kumar Sinha

Delhi

A 2004
24.

Ms Kunja B. Phanse

Gujarat

A 2004
25.

G. Subba Raju

Andhra

A 2004
26.

S. Ramankutty Nair

Kerala

A 2004
27.

Avinash S. Virkar

Maharashtra

A 2004
28.

R.J. Mahant

Gujarat

A 2004
29.

Sanjay Nadkarni

Maharashtra

A 2004
30.

V.D. Narayan

Delhi

A 2004
31.

D.K. Pal

Orissa

A 2004
32.

K.V. Krishnamurthy

Kerala

A 2004
33. J. Srinivasan Tamil Nadu A 2004
34. Parvinder Singh Grover Maharashtra A 2004
35. Ajit Sawant Maharashtra A 2004
36 K. Ramesh Kerala A 2004
37. D.C. Saxena M.P. A 2004
38 Gunasekharan Tamil Nadu A 2004
39. S.S. Gupte Gujarat B 2004
40. Vijay Kumar Chattisgarh B 2004
41. Darshan Singh Dabaria Chandigarh B 2004
42.

D.G.N. Sarma

Hyderabad

B 2004
43.

P.S. Manoj

Kerala

B 2004
44.

Vikas Mukadam

Vidarbha

B 2004
45.

A. Kumar

Kerala

B 2004
46.

Jadhav C. Saikia

Assam

B 2004
47.

Ms Usha Rani

I. A.

B 2004
48.

Sanjay Srivastava

Bihar

B 2004
49.

Abul Hasnat

Bengal

B 2004
50.

J.P. Thakur

Rajasthan

B 2004
51.

K.C. Cooper

Maharashtra

B 2004
52.

M.V.L. Narsimha Rao

Hyderabad

B 2004