ALL INDIA CARROM FEDERATION

  Sl. No. Name of the Life Members
1. R. K. Kamra
2. Mukund A. Pathare
3. Bhanu Prasad
4. Mukund M. Ambekar
5. Pradeep H. Pathare
6. R. K. Naidu
7. K.V.S.S.S. Murthy
8. Srikant S. Pitale
9. Vikas Mukadam
10. Viraj Vijay Dighe
11. Dilipsingh Thakur
12. Kirit H. Bosmia
13. Prabhjit Singh Bachher
14. Prof. R. Lawrence
15. J. P. Thakur
16. Mohan Kumar
17. Bhasker Kher
18. Vinay Shanker Sharma
19. R. K.Dharan
20. Dilip Kumar Singhania
21. Arun Deshpande
22. Prashant K. Mitra
23. R. P. Gupta
24. C.S. Subbaraman
25. Rajan Govind Thosar
26. Nityanand Kamath
27. Girish Vishnu Tulpule
28. Nathuram Janu Patil
29. Vilas Ambadas Tayde
30. Shri Prashant Bhasker Danavade
31 Vijay Kamble
32 J.V. Sangam
33. Vinod M. Gajarmal
34. Ms. Kunja B. Phanse
Sl. No. Name of the Patron Members
1. Girish Raghunath Valanju
2. Sanghvi Shailesh
3. Hegde Dr. Jagannath Ganesh
4. S. Bhaktavatsala
5. Amit Pravinchandra Jhaveri
6. Dr. Jitendra Nath Gosain