ALL INDIA CARROM FEDERATION

International Umpires in India
S. No. Name of Umpire State Grade Year of qualifying
1. P. Raveendran Kerala A 1993
2. Mahesh Sekhri Chandigarh A 1996
3. S.K. Sharma Haryana A 1996
4. Bharat Bhushan Bihar A 1996
5. S. Madan Raj Hyderabad A 1996
6. Gurinder Singh Punjab A 1996
7. J.V. Sangam Maharashtra A 1996
8. M.K.V. Prasad Andhra A 1996
9. N.K. Choudhary Bihar A 1996
10. S. Rajendran Hyderabad A 1996
11. K.V.S.S.S. Murthy Karnataka A 1996
12. K.D. Mudholkar Gujarat A 1996
13. Ms Neelam Page Vidarbha A 1996
14. N.K. Jaiswal U.P. A 1996
15. P.V. Zacharias Kerala A 1996
16. S.U. Khan Delhi A 1996
17. Arun Arora Haryana B 1996
18. V. V. Sahsrabuddhe Maharashtra B 1996
19. Shekhar Guha I.A. B 1997
20. S. Udaya Kumar Pondicherry A 2004
21. S.R. Kulkarni Maharashtra A 2004
22. Chandra Shekhar Delhi A 2004
23. Binay Kumar Sinha Delhi A 2004
24. Ms Kunja B. Phanse Gujarat A 2004
25. G. Subba Raju Andhra A 2004
26. S. Ramankutty Nair Kerala A 2004
27. Avinash S. Virkar Maharashtra A 2004
28. R.J. Mahant Gujarat A 2004
29. Sanjay Nadkarni Maharashtra A 2004
30. V.D. Narayan Delhi A 2004
31. D.K. Pal Orissa A 2004
32. K.V. Krishnamurthy Kerala A 2004
33. J. Srinivasan Tamil Nadu A 2004
34. Parvinder Singh Grover Maharashtra A 2004
35. Ajit Sawant Maharashtra A 2004
36 K. Ramesh Kerala A 2004
37. D.C. Saxena M.P. A 2004
38 Gunasekharan Tamil Nadu A 2004
39. S.S. Gupte Gujarat B 2004
40. Vijay Kumar Chattisgarh B 2004
41. Darshan Singh Dabaria Chandigarh B 2004
42. D.G.N. Sarma Hyderabad B 2004
43. P.S. Manoj Kerala B 2004
44. Vikas Mukadam Vidarbha B 2004
45. A. Kumar Kerala B 2004
46. Jadhav C. Saikia Assam B 2004
47. Ms Usha Rani I. A. B 2004
48. Sanjay Srivastava Bihar B 2004
49. Abul Hasnat Bengal B 2004
50. J.P. Thakur Rajasthan B 2004
51. K.C. Cooper Maharashtra B 2004
52. M.V.L. Narsimha Rao Hyderabad B 2004